Privacybeleid

 • Registratiegegevens

  In navolging van de Wet 15/1999, van 13 december, betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens, informeren we u dat uw persoonsgegevens zijn opgenomen in een automatisch werkbestand dat de verantwoordelijkheid is van handelsonderneming BYHOURS Travel S.L. (hierna te noemen als ByHours.com), BTW-nummer: B- 65729030. Het doel van dit bestand is de gevraagde dienst te verlenen.

  De gebruiker waarborgt de authenticiteit van alle gegevens die hij/zij verstrekt via www.ByHours.com of via de mobiele applicatie, en zal de aan ByHours.com verstrekte informatie actualiseren zodat deze altijd de huidige situatie weergeeft. Alleen de gebruiker kan verantwoordelijk worden gesteld voor valse of foutieve verklaringen, en voor de schade die ByHours.com of derden hierdoor kunnen ondervinden.

  Tevens moeten er, om toegang te krijgen tot de diensten die ByHours.com via haar web/mobiele applicatie aanbiedt, er enige persoonlijke informatie verstrekt worden. Overeenkomstig hetgeen er vastgesteld staat in LOPD 15/199, van 13 december, informeren we u dat uw persoonsgegevens opgenomen en verwerkt zullen worden in de bestanden van ByHours.com met het doel u onze diensten te verlenen en aan te bieden. Deze gegevens zijn beschermd en niemand krijgt hier toegang toe. Tevens informeren wij u dat u uw recht op inzage, correctie, vernietiging en uw recht op verzet betreffende uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. U kunt dit doen op het volgende adres: Edificio Palau de Mar 3A2, Plaza Pau Vila, nº 1. 08039 Barcelona, door ons een e-mail sturen naar hello@ByHours.com, of door te bellen naar (+34) 807 50 52 21. De gebruikers die hun persoonsgegevens verstrekken stemmen er uitdrukkelijk mee in dat deze gecommuniceerd mogen worden voor het gebruik in ByHours.com voor activiteiten in de sector van de vrijetijdsbesteding. De gebruikers worden hierbij geïnformeerd dat deze communicaties zich voor kunnen doen op het moment dat zij hun gegevens doorgeven aan ByHours.com.

  De acceptatie van deze Wettelijke Bepaling betekent zij er uitdrukkelijk in toestemmen dat ByHours.com publicitaire of promotionele communicaties per e-mail of middels andere communicatiemiddelen mag sturen, in navolging van de bepalingen in de Wet 34/2002, over Diensten van de Informatiemaatschappij en de Elektronische Handel. Indien u deze communicaties niet wenst te ontvangen kunt u zich richten tot ByHours.com op het eerder genoemde adres of per e-mail naar hello@ByHours.com, om ons dit door te geven. ByHours.com mag echter bij uitzondering wel informatie sturen naar het e-mailadres dat de gebruiker aan a ByHours.com verstrekt heeft als deze te maken hebben met de aankoop.

 • Intellectueel eigendom

  ByHours.com kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor onjuist, ongepast of illegaal gebruik van de informatie op de websites van ByHours.com.

  Met inachtneming van de wettelijke beperkingen stelt ByHours.com zich niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, volledigheid, actualisering of nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op haar internetpagina’s. De inhoud en informatie van de internetpagina’s en de mobiele applicatie van ByHours.com is opgesteld door gekwalificeerde en daarvoor opgeleide medewerkers.

  De internetpagina’s van ByHours.com kunnen koppelingen (links) naar andere websites van derden bevatten. Om deze reden kan ByHours.com geen verantwoordelijkheid op zich nemen over de inhoud op de sites van derden. De teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en andere inhoud op deze website en de mobiele applicatie zijn volledig eigendom van ByHours.com. Voor alle handelingen van verspreiding, distributie, overdracht, reproductie, opslag of openbare publicatie, totaal of gedeeltelijk, moet men over de uitdrukkelijke toestemming van ByHours.com beschikken.

  De inhoud die door ByHours.com verstrekt wordt, is onderhevig aan de rechten van intellectueel en industrieel eigendom en zijn volledig eigendom van ByHours.com of van de natuurlijke personen of rechtspersonen die daarvoor benoemd zijn. De aankoop van een product of dienst geeft de koper geen enkel recht tot wijziging, explotatie, reproductie, distributie of openbare publicatie van het product of de dienst. ByHours.com behoudt zich al deze rechten rechten voor. Voor de overdracht van de genoemde rechten is vooraf een schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig. Dit betekent dat de klant de genoemde inhoud niet ter beschikking van derden mag stellen.

  Behalve de inhoud van ByHours.com, betreft het intellectuele eigendom ook de grafieken, logo’s, ontwerpen, afbeeldingen en de broncodes die gebruikt worden voor de programmering.

  ByHours.com heeft de Informatie en het materiaal van de website verkregen van bronnen die geacht worden betrouwbaar te zijn en ondanks dat de nodige maatregelen genomen zijn om zich ervan te verzekeren dat de informatie correct is, kan ByHours.com niet garanderen dat deze informatie te allen tijde en onder alle omstandigheden exact, compleet of geactualiseerd is, en daarom mag men deze niet beschouwen als absoluut betrouwbaar. ByHours.com wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af voor fouten of gebreken in de Informatie op de pagina’s van deze website.

  ByHours.com behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website, de links of de informatie waar via de website toegang tot wordt verkregen, te wijzigen, in te trekken, te annuleren of te beperken, zonder dit vantevoren te hoeven mededelen. ByHours.com stelt zich in geen enkel geval verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuist gebruik van de website door de gebruiker, zowel betreffende de informatie, als de diensten die worden aangeboden.

  ByHours.com, haar filialen e/o de werkcentra, haar directieleden e/o gemachtigden, werknemers en geautoriseerd personeel in het algemeen, kunnen onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, verlies, reclamaties of andere onkosten die, direct of indirect kunnen voortkomen uit het gebruik e/o de verspreiding van de website of uit de informatie op de website of waar toegang tot verkregen is via de website, of die het gevolg zijn van computervirussen, uitvallen van het systeem of onderbrekingen van de dienst of de transmissie, of storingen in de lijn en het gebruik van de website, zowel via een directe verbinding, als via links of andere middelen. Dit is een wettelijk bindende waarschuwing waarmee alle gebruikers worden geïnformeerd dat dit soort omstandigheden zich voor kunnen doen.

  ByHours.com stelt zich niet verantwoordelijk voor de websites van anderen waartoe men toegang heeft via verbindingen of koppelingen (“links”), of voor enig andere inhoud die ter beschikking is gesteld aan derden. Het gebruik van een link of toegang tot een web van anderen, is vrijwillig en voor eigen rekening en risico van de gebruiker. ByHours.com beveelt geen enkele Informatie aan die verkregen is van of via een link, noch garandeert zij deze. ByHours.com stelt zich niet verantwoordelijk voor verlies, aanklachten of schade die het gevolg zijn van het gebruik of onjuist gebruik van een link, of van de Informatie die hieruit verkregen is, inclusief andere links of websites, de onderbreking van de dienst of van de toegang, of de poging om een link te gebruiken of te misbruiken, zowel bij toegang tot de web van ByHours.com als bij de toegang tot de informatie van andere websites via haar website.

  Onder bepaalde omstandigheden gebruikt deze website “Cookies”. Dit zijn kleine bestanden met gegevens die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en waarmee we de volgende Informatie kunnen verkrijgen:

  Datum en tijd van het laatste bezoek van de gebruiker aan de website; Ontwerp en inhoud die de gebruiker heeft gekozen tijdens het eerste bezoek aan de website; Beveiligingselementen die gebruikt worden voor de controle bij toegang tot beperkte zones. Deze cookies worden automatisch geïnstalleerd op de computer van de gebruikers, maar slaan geen informatie op over de gebruikers.

  De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van de browser te veranderen. ByHours.com neemt echter geen verantwoordelijkheid op zich als de weigering van de cookies een slechte werking van de website veroorzaakt.

  Bovendien verplicht ByHours.com ByHours.com zich ertoe de maximale discretie en geheimhouding te bewaren over de informatie die aan haar wordt verstrekt en om deze alleen te gebruiken voor de aangegeven doelen.ByHours.com gaat uit van het feit dat de gegevens zijn ingevoerd door de betreffende persoon of een door deze geautoriseerd persoon, en ook dat deze correct en nauwkeurig zijn.

  In navolging van de bestaande wetgeving op bescherming van persoonsgegevens heeft ByHours.com de beveiligingsniveau’s ingevoerd die nodig zijn voor de door de gebruikers verstrekte gegevens en heeft zij bovendien alle middelen en maatregelen waarover zij beschikt aangewend om verlies, misbruik, wijziging, niet geautoriseerd gebruik en verzameling van de gegevens te voorkomen.

 • Industrieel en intellectueel eigendom

  Deze website is eigendom van ByHours.com. De rechten op Intellectueel Eigendom, de exploitatierechten en de rechten op reproductie van deze website, haar pagina’s, schermen, de Informatie hierop, de image en het ontwerp, alsmede de koppelingen (“hiperlinks”) die de site verbinden met andere internetpagina’s van zustermaatschappijen e/o door ByHours.com beheerde maatschappijen, zijn volledig haar eigendom, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld wordt.

  Alle benamingen, ontwerpen e/o logo’s, net als alle andere aangeboden producten of diensten die op de website staan, zijn merknamen die naar behoren geregistreerd zijn door ByHours.com, de zustermaatschappijen e/o door derden. Van elk onjuiste gebruik hiervan door iemand anders dan de rechtmatige eigenaar en zonder uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van deze, zal aangifte worden gedaan en deze zal worden vervolgd met gebruik van alle bestaande wettelijke middelen die omschreven staan in de Spaanse e/o Europese Wetgeving.

  De rechten van intellectueel eigendom en merken van derden zijn duidelijk omschreven en moeten gerespecteerd worden door een ieder die gebruik maakt van deze website. ByHours.com is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de gebruiker gebruik maakt van de website en de gebruiker is de enige die hier verantwoordelijk voor kan worden gesteld.

  De inhoud mag alleen worden gedownload, gecopieerd of geprint voor persoonlijk en eigen gebruik. Het is absoluut verboden de informatie, inhoud of waarschuwingen van de website te reproduceren, verspreiden, wijzigen of te verwijderen zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van ByHours.com.

 • Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

  Op deze Algemene Voorwaarden is de Spaanse wetgeving van toepassing. De partijen verklaren zich, voor het beslechten van geschillen, te onderwerpen aan het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de gebruiker en zien af van een ander rechtsgebied dat hen mocht toekomen. Tevens, als onderneming die aangesloten is bij CONFIANZA ONLINE en zoals aangegeven is in de bepalingen van haar Gedragscode, kan de gebruiker in geval van geschillen betreffende de aanbesteding en on-line publiciteit, bescherming van gegevens, bescherming van minderjarigen en toegankelijkheid, gebruik maken van het systeem van de buitenrechtelijke geschillenbeslechting van CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es), vertegenwoordigd door de Commissie van Toezicht op Reclame en het Nationaal Arbitragepanel voor Consumenten.